حوزه صنعت

اکسون آب پارس در زمینه طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی در کارخانجات خودروسازی، دارویی، صنایع غذایی با مشارکت

شرکت های بین المللی و در قالب سرمایه گذاری توانسته  در پروژه های زیادی از حوزه صنعت فعالیت داشته باشد.

بازگشت به بالا