حجم کار (میلیون ریال)

3,700

محل فعالیت

ایران خودرو

مدت اجرا

6 ماه

کارفرما

شرکت تام ایران خودرو

بازگشت به بالا