حجم کار (میلیون ریال)

1,100

محل فعالیت

کارخانه داروسازی سها 2 کرج

مدت اجرا

3 ماه

کارفرما

کارخانه داروسازی سها 2 کرج

بازگشت به بالا