حجم کار (میلیون ریال)

220

محل فعالیت

مجلس شورای اسلامی بهارستان

مدت اجرا

3 ماه

کارفرما

مجلس شورای اسلامی

بازگشت به بالا