حجم کار (میلیون ریال)

430

محل فعالیت

پژوهشگاه پلیمر ایران

مدت اجرا

2 ماه

کارفرما

شرکت پتروشیمی

بازگشت به بالا