عمليات اجرای موتورخانه و لوله کشی فن کوئلها و تاسيسات عمومی و کانال کشی هواسازهای و تأسیسات الکتریکی مجتمع تجاری و فرهنگی شهید سلیمانی

  • نام محصول : مجتمع تجاری و فرهنگی شهید سلیمانی
  • سال تولید : 1384-1386
  • دسته بندی :