حجم کار (میلیون ریال)

200

محل فعالیت

شرکت ایران خودرو

مدت اجرا

8 ماه

کارفرما

شرکت تام ایران خودرو

بازگشت به بالا