نوع فعالیت

طراحی، تامین و اجرای عملیات نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه بزرگ مشهد مال

حجم کار(میلیون ریال)

محل فعالیت

مدت اجرا

ماه

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا