حجم کار(میلیون ریال)

350

محل فعالیت

شرکت ایران خودرو

مدت اجرا

1 ماه

کارفرما

شرکت تام ایران خودرو

بازگشت به بالا