حجم کار(میلیون ریال)

800

محل فعالیت

دزفول

مدت اجرا

7 ماه

کارفرما

مهندس یوسفی

بازگشت به بالا