حجم کار (میلیون ریال)

25,000

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

6 ماه

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا